Karszt és Barlang Alapítvány 2008. évi közhasznú jelentése

  A KARSZT ÉS BARLANG ALAPÍTVÁNY
2008. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

 A Fővárosi Bíróság a 12.(14) Pk. 64 456/14 számú, 2001. november 22. napján hozott végzésével a 887. sorszám alatt nyilvántartásban levő Karszt és Barlang Alapítványt (a továbbiakban: KBA) közhasznúvá nyilvánította.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) alapján – a következők:

a) tudományos tevékenység, kutatás (Kszt.26.§ c/ 3. pontja),
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Kszt.26.§ c/ 4. pontja),
c) természetvédelem, állatvédelem (Kszt.26.§ c/ 8. pontja),
d) környezetvédelem (Kszt.26.§ c/ 9. pontja).

A Kszt. előírásai szerint a KBA-nak évente közhasznú jelentést kell készítenie, melyet annak Kuratóriuma fogad el. A KBA alapító okirata szerint az elfogadott közhasznú jelentésről a Kuratóriumnak az alapító Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot (a továbbiakban: MKBT) annak küldöttközgyűlésén kell tájékoztatnia.
A KBA jelenlegi Kuratóriumát az MKBT 2008. április 19-én megtartott küldött-közgyűlése választotta meg a következők szerint:

Hegedűs Gyula elnök
Borzsák Sarolta titkár
Dr. Végh Zsolt gazdasági vezető
Tarnai Tamás kuratóriumi tag
Börcsök Péter kuratóriumi tag

Jelen közhasznú jelentésben a Kuratórium a 2008. évről számol be.

A Kuratórium 2008. évi gazdálkodására vonatkozó kimutatás ide kattintva letölthető.

A Kuratórium az elmúlt évben az Alapító Okiratban lefektetettek szerint végezte munkáját és eszerint gazdálkodtunk a ránk bízott vagyonnal is. Ebben az évben is pályázatot hirdettünk meg a hazai barlangkutatás, ezen belül elsősorban a tudományos kutatás, a dokumentálás és a terepi feltáró kutatások segítése érdekében. Pályázni visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásra lehetett. A pályázati felhívást az MKBT Tájékoztatóban tettük közzé. Az elmúlt év makrogazdasági történései miatt – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – a benyújtási határidő és bírálat időpontja nagymértékben eltért.
A Kuratórium döntése értelmében az Alapítvány tőkegarantált értékpapírokban tartja a vagyonát és évente a hozam kerül felhasználásra. Amint arról már a 2007. évi közhasznú jelentésben is tájékoztattuk az Alapítót, az alapításkori időszakhoz (1990.) viszonyítva bekövetkezett fokozatos hozamcsökkenés eredményeképpen a felosztható összegek is csökkentek.
A 2008. évben meghirdetett pályázatok elbírálását a 2008. április 16-i kuratóriumi ülésen terveztük. Ezen az ülésen először áttekintettük az Alapítvány pénzügyi helyzetét és megállapítottuk, hogy a gazdasági környezet változásának eredményeként 200 ezer Ft hozam volt a befektetésünk addigi teljesítménye. Egy az alapítás időszakában meghozott kuratóriumi döntés értelmében, az Alapítvány vagyona reálértékének legalább részbeni megőrzése érdekében az éves hozam 10 %-át mindig tőké-sítettük.
Ennek megfelelően a 2008. évi felhasználásra ebben az időpontban 180 ezer Ft állt volna rendelkezésre. Tekintettel a felhasználható összeg csekély voltára, valamint bízva abban, hogy a gazdasági körülmények és így a hozamok az év folyamán javulnak, a Kuratórium úgy döntött, hogy a 2008. évi pályázatok elbírálását és a támogatási, ill. a pénz felhasználásról szóló döntést későbbi időpontra halasztja.
A meghirdetett határidőnek megfelelően tavasszal beadott pályázatokról csak az év második felében hoztunk döntést. A döntésnél kiemelt figyelmet szenteltünk a Karszt és Barlang folyóiratra. Ennek figyelembe vételével a benyújtott 17 pályázatban megfogalmazott több, mint 1,7 millió Ft igényre 4 pályázó részére 150 eFt-ot tudtunk jóváhagyni. Korábbi kötelezettségvállalásunk alapján 361 eFt-ot fordítottunk a Karszt és Barlang kiadására. Visszatérítendő támogatásra nem érkezett igény.
A pályázatok nyertesei a kapott támogatásokról a szabályoknak megfelelően hiánytalanul elszámoltak.
Az Alapítványi vagyon piaci értéke, az ebben az évben felhasznált 511 eFt-ot követően 2008. december 31-én 8 132 714 Ft volt. Ez 66 349  Ft-tal kevesebb, mint a 2007. évi záróérték.
A KBA 2008. évről szóló pénzügyi beszámolóját a melléklet tartalmazza.
A makrogazdasági helyzet további romlásának következtében a 2008. december 31-i állapothoz képest, a következő évi pályázatok meghirdetésének szokásos időpontjáig az Alapítvány közel 100 eFt vagyonvesztést szenvedett el a befektetésein. Emiatt a Kuratórium 2009. március 25-i ülésén úgy döntött, hogy ebben az évben pályázatot nem hirdet és a Karszt és Barlang kiadásában sem vesz részt. Mivel a veszteség viszonylag kicsi, ezért a Kuratórium nem döntött a tőke más befektetésekbe való áthelyezéséről.
Mint a jelentésben korábban említettük az elmúlt években a hozamok trendszerűen csökkentek, ezért az Alapítvány jövőbeni tevékenységének megvitatása céljából a Kuratórium azt tervezi,  hogy  a közeljövőben összehívja a rendszeresen pályázókat egy közös, új működési stratégia kialakításának megvitatására.
A KBA az elmúlt évben központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
A KBA vezető tisztségviselői az elmúlt évben az Alapítványtól semmilyen juttatásban nem részesültek.
A jelen közhasznú jelentést a KBA Kuratóriuma 2009. április 22-i ülésén megtárgyalta és elfogadta.  

Hegedűs Gyula
a KBA Kuratóriumának elnöke