Küldöttközgyűlés 2001. április 21.

A Társulat küldöttközgyűlését 2001. április 21-én tartotta a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében. A küldöttközgyűlésen megjelent küldöttek száma 34 fő, a szavazati joggal nem rendelkező résztvevők száma 13 fő volt.

A küldöttközgyűlés keretében az Érembizottság az alábbi kitüntetéseket adta át:

 • a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló ered-ményért adományozható Vass Imre-éremmel dr. Jakucs Lászlót,
 • a magyar karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedő tudományos munkáért adományozható Kadić Ottokár-éremmel, posztumusz elismerésként, halálának 10. évfordulóján dr. Ernst Lajost tüntette ki;
 • a magyar karsztvidékek és barlangok feltáró kutatásában elért kimagasló kollek-tív eredményért adományozható Vass Imre-emléklapot az Ariadne Barlang-kutató Egyesületnek ítélte oda a Legény- és Leány-barlangban végzett jelentős feltáró munka elismeréseként.

A közgyűlés

 • 85. születésnapja alkalmából Jamrik Károlyt,
 • 75. születésnapja alkalmából dr. Jakucs Lászlót és dr. Jánossy Dénest,
 • 70. születésnapja alkalmából Vidics Zoltánnét,
 • 65. születésnapja alkalmából Csekő Árpádot, Gádoros Miklóst és Kesselyák Pétert.
 • 60. születésnapja alkalmából Eszterhás Istvánt, dr. Lorberer Árpádot és dr. Szentes Györgyöt

emléklappal tüntette ki.

A küldöttközgyűlés az alábbi határozatokat hozta:

 • a Társulat tiszteletbeli tagjává választotta: Dr. Schweitzer Ferencet, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézetének igazgatóját (K-1/2001)
 • elfogadta a 2000. évről szóló főtitkári beszámolót (K-2/2001).
 • elfogadta a 2000. évről szóló közhasznúsági beszámolót(K-3/2001).
 • elfogadta a Felügyelő Bizottságnak a Társulat  2000. évi gazdálkodásáról szóló jelentését (K-4/2001).
 • elfogadta a Társulat 2001. évi munkatervét és költségvetését (K-5/2001).

Főtitkári beszámoló
a Társulat 2001. április 21-i küldöttközgyűlésére

Társulati élet:

Az 1999. évi időszak sikeresnek mondható gazdasági konszolidációja után, minden pozitív jel ellenére inkább beszélhetünk egy kényes egyensúlyi helyzetről.

MTESZ tartozásunk az elmúlt időszakban a kezdeti 2 millió forintról alig 700 ezer forintra csökkent, melyet az év végére remélhetőleg sikerül megszüntetnünk.

Pályázatokkal az elmúlt időszakban kisebb összegeket sikerült elnyerni. Oktatásra és oktatást segítő kiadványokra ez alkalommal nem kaptunk támogatást.

Cholnoky pályázatra 1,2 millió forintot kaptunk, és osztottunk szét a pályázatot benyújtó csoportok és egyéni tagok között.

Korábbi támogatások eredményeként sikeres túravezetői és kutatásvezetői tanfolyamot zártunk, ahol 46 tagtársunk túravezetői, 37-en kutatásvezetői képesítést szereztek. Minden fórumot megragadtunk, hogy köszönetet mondjunk előadóknak és oktatóknak a tanfolyamhoz nyújtott segítségéért. Engedjétek meg, hogy itt a küldöttközgyűlés előtt ismételten megköszönjem önzetlen munkáját mindenkinek, aki a tanfolyam sikeréhez hozzájárult.

Az év elején barlangi idegenvezetői tanfolyamot szerveztünk 12 fő részére. A szervezést és bonyolítást teljes egészében Hazslinszky Tamás társelnök és Fleck Nóra végezte, melyet ezúton is szeretnénk nekik megköszönni.

Sokan várják az oktatást folytatását. Jelenleg az elmúlt év tapasztalatai alapján igyekszünk az oktatást a csoportok igényeihez és lehetőségeihez igazítani. Elnökségi és választmányi üléseken foglalkoztunk az alapképzés beillesztésével az új oktatási rendszerbe.Jelenleg módosítási javaslattal fordultunk a KöM illetékes főosztályához. Reményeink szerint az őszi időszakban, de legkésőbb jövő tavasszal az oktatás módosított formában folytatódhat.

Együttműködés:

Alapelvünk, az együttműködés a közös érdekeltségü felekkel nem változott. A nemzeti parkok folyamatos kapcsolattartás eredményeként eseti megbízásokkal keresték meg Társulatunkat, amelyek nemcsak szakmai tekintélyünket növelték, de anyagilag is segítették működésünket.

Kapcsolattartás csoportokkal: ezen a téren a tanfolyam sokat segített. Számos vidéki csoport közvetlen bepillantást nyert a Társulat életébe, és a tanfolyam végeztével visszatérő kapcsolat jött létre, melyet a jövőben fent kell tartani és bővíteni.

Vezetőségi ülések:

Az elmúlt küldöttközgyűlés óta szeptember végén rendkívüli küldöttközgyűlést tartottunk a Karszt és Barlang Alapítvány alapító okirat módosítása, valamint az új kuratórium megválasztása céljából.

Választmányi ülést 4 alkalommal tartottunk, elnökségi ülést 6 alkalommal. Ebből kiemelt esemény volt Jakucs László köszöntése 75. születésnapja alkalmából, nyílt elnökségi és választmányi ülés keretében.

Taglétszám alakulása: tavaly ilyenkor 102 új belépővel büszkélkedhettünk, és a Társulatunk iránti megerősödött bizalomról beszéltünk. Sajnos az idén ez a szám másképp alakult. Reméljük, hogy nem bizalomvesztésről van szó, és a fizetési késedelmeknek csupán anyagi oka van. A küldöttközgyűlésen elfogadott alapszabályhoz igazodva közel 300 tagtársunk tagságát fel kellett függeszteni és átmenetileg törölni tagdíjfizetési elmaradás miatt. Jelenlegi taglétszámunk 630-ra csökkent.

Rendezvények:

Barlangkutatók Szakmai Találkozóját október 27-29. között Pécsett, 111 fő részvételével tartottuk meg. A találkozón 29 előadás hangzott el,  9 video és 4 poszter került bemutatásra. Sikeres barlangvilágítási konferenciát zártunk 33 fő részvételével, amelyből 26 fő külföldi résztvevő volt. Az előadásokat tartalmazó kiadvány utószerkesztése folyamatban van, s várhatóan még ebben a negyedévben megjelenik.

A Pál-völgyben rendezett millenniumi barlangnap 250 fő résztvevővel sikeresen lezajlott. Változatos barlangtúrák, izgalmas versenyek és esti tábortűz zárta a találkozót.

Október 31-én, mint minden évben most is a Szemlő-hegyi emlékkertben megemlékeztünk halottainkról.

Sikeres kezdeményezés eredményeként az év elején szerdai napokon barlangos videofilmek vetítésével igyekeztünk a társulati klubéletet élénkíteni. A növekvő érdeklődést további előadásokkal kellene életben tartani. Várjuk további előadók jelentkezését.

Az elmúlt évi hagyományt követve decemberben és az elmúlt hetekben a Szemlő-hegyi-barlang fogadóépületének vetítőtermében zenés táncos összejövetelt tartottunk 2 alkalommal.

Kiadványok:

Túravezetői és kutatásvezetői jegyzetek 3 kötetben, 350 oldalon 100-150 példányban megjelent. Túravezetői I. és Kutatásvezetői jegyzet korlátozott példányszámban még kapható a Társulat Titkárságán. A jövő évi oktatáshoz a jegyzetek átdolgozását és módosítását tervezzük.

Barlangi idegenvezetői tanfolyam jegyzetét módosítva és aktualizálva a tanfolyam hallgatóinak elkészítettük.

Barlangnapra a Millenniumi Kormánybiztosi Hivatal támogatásával színvonalas kiadvány jelent meg.

Kiadásra került a Ferenc-hegyi-barlang atlasza, melyet a KöM támogatásával jelentettünk meg.

A Karszt  és Barlang elmaradt 1993/I-II. száma a közeljövőben jelenik meg.

Társulati Tájékoztató kéthavonta változatlanul, kb. 20 oldalon megjelenik a tagság informálására.

Az internetes honlapunkat dr. Nyerges Miklós szerkeszti sok érdekes és új információval, melynek további bővítéséhez új anyagokat és segítőket várunk.

Könyvtárunk rendezése rövidebb szünet után ismét folytatódik.

Közhasznúsági beszámoló

A Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulatot a Fővárosi Bíróság 1999. január 19-én 13.Pk.60.438/1989/11 számon 1998. január 1. napjától kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősítette.

1. Beszámoló a kiemelkedően közhasznú tevékenységről

A Társulat tagjai, kutatócsoportjai és egyéni kutatói által karsztvidékek és barlangok bejárásával, megismertetésével, feltárásával olyan társadalmilag hasznos tevékenységet végeztek, amelynek megismertetésével, hasznosítási javaslatok kidolgozásával állami és önkormányzati szervek munkáját támogatták.

Karsztterületek és barlangok rendszeres bejárásával és kataszterezésével, járatok térképezésével olyan természetvédelmi (barlangvédelmi) feladatokat láttak el, amelyek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény végrehajtását segítették elő.

Tagjai a megszerzett ismeretek széles körű elterjesztésével (előadások, publikációk, szakmai találkozók megszervezése) a társadalom tudatformálását szolgálták.

Hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel együttműködve tevékenysége a magyar karszt- és barlangkutatás, az ehhez kapcsolódó érdekképviseleti és szakmai-tudományos tevékenysége koordinációs, információs feladatainak ellátásában is kiteljesedett.

A Társulat könyv-, térkép- és dokumentáció tára egyedi gyűjteményeinek nyilvános használhatóságával szintén közhasznú tevékenységet lát el.

2. A fentiekben részletezett kiemelkedően közhasznú tevékenységek kiadásaihoz 2000-ben

 • a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzatától

a barlangi túra- és kutatásvezetői tanfolyam lebonyolításához 900 000 Ft-ot,

a Fekete- és István-lápai- barlang természetvédelmi célú barlangkiépítéshez 500 000 Ft-ot,

a Ferenc-hegyi-barlang térképének megjelentetéséhez 350 000 Ft-ot,

a Barlangkutatók Szakmai Találkozójához 300 000 Ft-ot,

a Barlangvilágítási Konferenciához 300 000 Ft-ot, a szakkönyvtár működtetéséhez 150 000 Ft-ot,

a Cholnoky Jenő karszt- és barlangkutatási pályázathoz 1 200 000 Ft-ot,

 • a MTESZ Szövetségi Tanácstól a működési kiadások fedezésére 1 194 203 Ft-ot,
 • a Karszt és Barlang Alapítványtól a Karszt és Barlang 1997/I—II számához 314 800 Ft-ot,
 • a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítványtól a Karszt és Barlang 1993/I—II számához 100 000 Ft-ot,
 • a Magyar Fejlesztési Banktól a baradlai élettani vizsgálatok eredményének feldolgozásához 250 000 Ft-ot,
 • a Millenniumi Kormánybiztosi Hivataltól a Barlangnaphoz 400 000 Ft-ot,
 • a Vakond Barlangkutató Csoporttól a Barlangnaphoz 50 000 Ft-ot

kapott a Társulat.

3. 2000. év folyamán a Társulat 326 897 Ft támogatást kapott a magánszemélyek jövedelemadójának 1 %-ából, melyet a tagság informálásának érdekében kéthavon-ta megjelenő MKBT Tájékoztató megjelentetésére fordítottunk.

4. A Társulat törvény szerinti vezető tisztségviselői részére a Társulattól 2000. évben járulékokkal együtt 66 600 Ft pénzügyi juttatás került kifizetésre. A Társulatban mun-kaviszonyban állók részére 2000. évben járulékokkal együtt 1 068 001 Ft került kifizetésre.

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE – 2000 ÉV

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

(eFt)

Tárgyév

(eFt)

1.

A. Befektetett eszközök (2—5. sorok)

404

549

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

44

30

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

360

519

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

-

-

5.

IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE

-

-

6.

B. Forgóeszközök (7—10. sorok)

5690

4403

7.

I. KÉSZLETEK

2008

1973

8.

II. KÖVETELÉSEK

53

577

9.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

-

-

10.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

3629

1853

11.

C. Aktív időbeli elhatárolások

-

-

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6.+ 11. sor)

6094

4952

13.

D. Saját tőke (14. — 17. sorok)

2457

3393

14.

I. INDULÓ TŐKE

3307

3307

15.

II. TŐKEVÁLTOZÁS

-850

86

16.

-ebből tárgyévi eredmény

1587

936

17.

III. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

-

-

18.

E. Céltartalék

-

-

19.

F. Kötelezettségek (20. — 21. sorok)

3239

1559

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

-

-

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

3239

1559

22.

G. Passzív időbeli elhatárolások

398

-

23.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.—18. +19. + 22. sor)

6094

4952

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZEK, KÖZTESTÜLETEK KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA — 2000 ÉV

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

(eFt)

Tárgyév

(eFt)

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (2. — 8. sorok)

11746

12140

2.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

2805

527

3.

a. alapítótól

-

-

4.

b. államháztartás más alrendszerétől

-

-

5.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

1188

5698

6.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

6732

5093

7.

4. Tagdíjból származó bevétel

855

698

8.

5. Egyéb bevételek

166

124

9.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele (1. — 11. sorok)

-

-

10.

6. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevétele

-

-

11.

7. Egyéb cél szerinti tevékenység bevétele

-

-

12.

C. Összes bevétel (1. + 9. sor)

11746

12140

13.

D. Közhasznú tevékenység költségei

10159

-

14.

E. Vállalkozási tevékenység költségei (15. — 16. sorok)

-

-

15.

1. Nem cél szerinti (vállalkozási) tevékenység költségei

-

-

16.

2. Egyéb cél szerinti tevékenység költségei

-

-

9

 

 

 

 

 

17.

F. Összes tevékenység költségei (13. — 14. sorok)

10159

11204

18.

G.  Adózás előtti eredmény

1587

936

19.

H. Adófizetési kötelezettség

-

-

20.

I. Tárgyévi eredmény (18—19. sor)

1587

936

Tájékoztató adatok eFt-ban

 

Megnevezés

Ösz-szeg

Megnevezés

Ösz-szeg

A. Személyi jellegű ráfordítások

3244

B. Anyagjellegű ráfordítások

3398

Bérköltség

1928

C. Értékcsökkenési leírás

136

megbízási díjak

356

D. Egyéb költségek, ráfordítások

3976

Tiszteletdíjak

-

E. A szervezet által nyújtott támogatások

450

személyi jellegű egyéb költségek

193

- ebből: pályázati úton nyújtott támogatások

-

személyi jellegű költségek közterhei

767