MKBT - Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése

Javaslat az MKBT távlati stratégiájának kialakítására

E-mail Nyomtatás PDF

Kedves MKBT tagok és nem tagok!

Mint arról sokan már hallottatok (többen részt vettetek benne), az új elnökség, ígéretéhez híven, megkezdte a Társulat megújulásának, ha úgy tetszik, reformjának kidolgozását. Hogy erre miért van szükség, gondolom, nem kell magyarázni. A levelemhez csatoltan küldött stratégia-tervezetet a tagság véleményének, kritikai észrevételeinek, javaslatainak összegzése alapján készítettük, SzabóZé és jómagam. Igyekeztünk minden olyan ötletet belevenni, amelyet többen említettek a javaslattévők közül (25-30 részletes írásbeli javaslat érkezett!) és amelyek gyakran szóba kerültek a személyes beszélgetések során.


Az elkészült stratégia egy terv, javaslat, amelyet, bár az elnökség tegnapi ülésén jóváhagyott, nem tekintünk véglegesnek.A javaslat négy fő célt határoz meg, felsorolva az ezek eléréséhez szükségesnek gondolt lépéseket. A lépéseket szándékosan nem állítottuk se fontossági, se időrendi sorrendbe, valamint azt se vettük figyelembe, kell-e pénz a megvalósításhoz vagy sem. Ez tehát egy kívánságlista, könnyen és nehezebben megvalósítható elemekkel. Szeretnénk kérni Titeket, hogy olvassátok át a javaslatot és egészítsétek ki ötleteitekkel, kritizáljátok meg a "szakterületeteket" illető részeket és jelezzétek, hogy Ti vagy csoportotok melyik feladatban venne részt szívesen vagy hol vállalna szerepet, ha mód volna rá. Kérdezzétek a körülöttetek lévőket is, nem csak az MKBT tagokat, terjesszétek a dokumentumot!
Várjuk véleményeteket a leírtakkal kapcsolatban, akár írásban erre a címre, akár szóban a jövő hét szerdáján (október 5.) este a Szemlő-vetítőteremben megrendezendő vitaesten, melynek ez a dokumentum lesz a témája és ahol minél többetek megjelenésetekre számítunk! Ha a vitaestre nem tudtok jönni, javaslataitokat ugyanazon hét keddjén (október 4. este 18:00 óra, Szemlőhegyi-barlang fogadóépülete) a NYILVÁNOS választmányi ülésen vagy utána is megoszthatjátok a többiekkel. Bár tudjuk, hogy az időpontok nem optimálisak, nagyon szeretnénk, ha a nem-budapesti csoportok minél nagyobb számban képviseltetnék magukat legalább az egyik alkalmon.
A viták eredménye alapján módosított, kiegészített stratégia lesz a vezérfonala a Társulat további működésének, fejlődésének. Ennek alapján határozzuk meg a rövid-, közép- és hosszú-távú célokat (1 / 3-4 / sok év), melyeket lépésről-lépésre megvalósítva reméljük eljutunk a Társulat presztízsének visszaszerzéséig úgy a barlangkutatók, mint a külvilág felé.

 

Egy erős és aktív Társulat pedig a barlangkutatás jövőjének egyik záloga.
Társulat megmaradásának és élettel megtöltésének egyetlen esélye, ha a tagság, az aktív barlangkutató-társadalom akaratának megfelelően átalakul.
Remélem, mindannyian egyetértünk ennek fontosságában, ezért kérjük együttműködéseteket.

Köszönettel, az elnökség nevében:
Kosztra Barbara és Szabó Zoli

Javaslat az MKBT távlati stratégiájának kialakítására

A 2011 májusa és szeptembere között hozzánk érkezett vélemények, beszélgetések, viták alapján az alábbiakban röviden összefoglalt célok megvalósítását tartjuk a legfontosabbnak. Az MKBT elnöksége szeptember 26-i ülésén az alábbi stratégiát elfogadta, egyetért az alapvető távlati célokban és azok tartalmában, a továbbiakban ennek alapján keresve a megvalósítás módját, lépéseit és ütemezését.

Célunk a Társulat presztízsének visszaszerzése úgy a barlangkutatók/barlangászok, mint a nem-barlangász társadalom irányába. Cél, hogy érték legyen az MKBT-tagság és a Társulat a külvilág felé hatékonyan képviselje a barlangkutatás/barlangvédelem/barlangászat érdekeit, pozitív képet alakítva ki rólunk a társadalomban.

Négy alapvető cél körvonalazódott, melyet kiegészít egy ötödik, eszköznek (is) tekinthető tényező, a pénzügyi háttér:

1. A Társulatban vetett bizalom visszaállítása a szervezet és működés javításával

2. Hatékony érdekképviselet és pozitív kép kialakítása a külvilág felé

3. A Társulat szakmai tekintélyének visszaállítása

4. A Társulati élet, közösséghez tartozás érzésének fejlesztése

A négy fő cél megvalósítását az alábbi eszközökkel, lépésekkel látjuk megvalósíthatónak. A témák nem fontossági sorrendben szerepelnek, vannak közöttük rövid-, közép- és hosszú-távon megvalósíthatóak, olyanok, amelyekhez kell anyagi fedezet, olyanok is, amelyekhez csak szervezés, odafigyelés. Van olyan elem, amely több helyen is szerepel.

1. A Társulatban vetett bizalom visszaállítása a szervezet és működés javításával

a)     Jobb kommunikáció mindkét irányba (tagság felé és felől), ennek eszközeinek javítása
b)     A tagság jobb részvétele a döntésekben (csoportvezetők, csoportok, kutatásvezetők bevonása, szervezeti átalakítással – pl. választmány bővítése és elektronikus részvétel lehetősége, választmányi/csoportvezetői fórum, vélemény-nyilvánító szavazások, választmány nyilvánosságának tudatosítása a tagokban)
c)     Vidéki csoportok részvételének javítása, Budapest-központúság enyhítése
d)     Választási rendszer javítása (feddhetetlen, elfogadott emberekből álló, független jelölőbizottság; jelöltállításról jobb tájékoztatás, jelölteknek tervekkel/programmal kelljen előállniuk, közérthetőbb beszámolók időben kiküldve)
e)     A tagság rendszeres és alapos tájékoztatása pénzügyekről, pályázatokról (sikertelenségről is)
f)      A vezetőségbe vetett bizalom helyreállítása (az elnökségi tagság szolgálat és nem eszköz saját céljaink elérésére)
g)     Az elnök és főtitkár jelöljön ki irányt, terveket, ami felé haladni kíván. Ennek alapján válasszák meg, megválasztása esetén pedig rendszeresen számoljon be arról, milyen lépéseket tett a Társulat a célok megvalósítása érdekében)
h)     Egyértelmű feladatkörök és számon kérhetőség (a vezetőségben mindenki tudjon és akarjon feladatokat vállalni, amelyek megvalósításáról rendszeresen beszámol a tagság felé), felelőst kijelölni pl. oktatásért, kommunikációért, szakmai felügyeletért, jogi ügyekért
i)      A titkárság munkájának jobb megismertetése, hatékonyságának javítása, segítség kérése és elfogadása a tagságtól, egyes feladatok átadása, távlati cél: további részmunkaidős foglalkoztatott felvétele
j)      Fegyelmi/etikai  bizottság a tagságon belüli konfliktusok kezelésére, nem csak elvi létezéssel
k)     Más, hasonló egyesületektől tapasztalatszerzés, konzultáció a működés javítására vonatkozóan, bizonyos kérdésekben külső szakértőktől véleménykérés

2. Hatékony érdekképviselet és pozitív kép kialakítása a külvilág felé

a)     Biztosítás kérdésének rendezése (kötvény fordítása; esettanulmányok)
b)     TB-(nem)támogatottság kérdésének rendezése (lobbizás)
c)     Jogszabályok követése, magyarázata, kedvezőtlen jogszabályok elleni fellépés
d)     Barlangkutatók támogatása jogi kérdésekben (engedélykérelem-minta a honlapra). Hosszú távú cél: a Társulatnak legyen jogásza.
e)     A jogszabályban szereplő „Barlangjárás szabályai” c. dokumentum felülvizsgálata és modernizálása
f)      Társadalom felé pozitív kép kialakítása és az „extrémsport” kategóriából való kitörés a társadalom irányába végzett „szolgálatunk” tudatosítása által: feltárt/megvédett értékek, mentőszolgálat, barlangterápia, sérültek túráztatása, fiatalok nevelése, közösségépítés, sporteredmények, nemzetközi hírnév (pozitív, színvonalas hírek és cikkek a sajtóba; extrémsport cáfolata színvonalas cikkben a honlapon és a sajtónak; balesetek esetén korrekt tájékoztatás; nyílt napok; oktatási intézményekben népszerűsítés)
g)     Színvonalas kiadványok, ajándéktárgyak, könyvek, képeslapok, poszterek a külvilág tájékoztatása és megnyerése céljából
h)     Kedvezmények kiharcolása a tagok részére (pl. belépődíj kedvezmény/mentesség kiépített barlangokba). Távlati cél: jogi kedvezmények a tagok részére
i)      Lobbizás a VM Barlangtani Osztály (így az Országos Barlangnyilvántartás és a barlangos dokumentáció) megmaradásáért, jogköreiért
j)      Minden barlangász képviselete úgy, hogy ezt érezzék is
k)     Külkapcsolatok további fejlesztése (részvétel konferenciákon, szövetségekben; külföldi kutatóknak kedvezmények idehaza; külföldiek meghívása hazai rendezvényekre; külföldi kutatások támogatása – nem csak Montenegróé)

3. A Társulat szakmai tekintélyének visszaállítása

a)     Távlati cél: szakmai felügyeleti/véleményezési jog a hatósági engedélyezési eljárásban
b)     Jobb tájékoztatás a kutatási eredményekről, feltárásokról, fejlesztésekről (bekérni a beszámolókat, honlapra, tájékoztatóba; lapzárták időpontjának tudatosítása; felhívások, telefonok)
c)     Kutatások támogatása (pénzzel, eszköz-kölcsönzéssel)
d)     Kutatások szakmai ellenőrzése, tanácsadás elismert és szakmailag magas szinten álló kutató(k), mint felelősök felkérésével
e)     Szakmai (oktatási) anyagok felülvizsgálata (lektori munka is!), egységesítése, új eredmények beépítése
f)      Barlangtudományi oktatás, tudomány-népszerűsítés/demisztifikálás (szakosztály, előadások, társtudományok bevonása) a tagság körében
g)     Barlangtudomány képviselete a külföld és a társtudományok felé (konferencia-részvétel, publikáció; felsőoktatási intézményekben megjelenés)
h)     Publikációs lehetőségek javítása (Karszt és Barlang vagy új éves kutatási beszámoló kiadvány)
i)      Publikálás fontosságának tudatosítása a kutatókban, ehhez kedvet csinálva (szerkesztői segítség, bátorítás)
j)      Szakmai anyagokhoz, adatokhoz hozzáférés a honlapon (az Országos Barlangnyilvántartáshoz hasonló barlangos adattár térképekkel, kutatási jelentésekkel, képekkel, filmek linkjeivel stb.)
k)     Könyvtár, folyóirattár további fejlesztése (önkéntesek bevonása pl. feldolgozásba, szkennelésbe!; csökkent munkaképességű ember foglalkoztatása)
l)      Szakmai napok népszerűbbé tétele (aktív feltáró munkát végzők odacsábítása)
m)   Műszaki fejlesztések, innováció támogatása

4. A Társulati élet, közösséghez tartozás érzésének fejlesztése

a)     Cél: taglétszám növelése minél több barlangkutató, barlangjáró és nem-barlangász érdeklődő bevonásával, a tagság vonzóvá tétele által (legyen presztízs tagnak lenni)
b)     Információáramlás javítása, elősegítése, ösztönzése mindkét irányba (fórumon több MKBT jelenlét/társulati hír; honlapon, tájékoztatóban, leendő barlangász újságban több szerep a tagságnak)
c)     Szinkron a társulat hírcsatornái (levlista, honlap, tájékoztató stb.) között.
d)     Honlap további fejlesztése, élettel megtöltése, interaktívabbá tétele (könnyű fotó és beszámoló feltöltések; online-fotóbírálat lehetősége, aktuális jogi anyagok; beszámolók; riportok; vendég cikkírók), akár több önkéntes bevonásával
e)     Tájékoztató továbbfejlesztése egy színvonalas barlangász újság irányába, akár egy más sajtótermékkel együttműködve
f)      Karszt és Barlang megújítása, népszerűbbé tétele a tagok véleménye alapján
g)     Tagságot vonzó rendezvények tagok által is javasolt tematikával (szerdai vetítések – ne hetente!, társulati kutatótábor, szakmai napok (több fiatal jöjjön!), barlangnap, túrák (pl. Gellért-táró))
h)     Önkéntes munka ösztönzése, támogatása (Tagdíjkedvezmény, jelképes ajándék)
i)      Oktatás további javítása (oktatási anyagok modernizálása, Társulaton belüli státusz rendezése, oktatók honorálása, vidéki oktatók bevonása)
j)      Utánpótlás-nevelés újjászervezése (nyílt napok, iskolákban népszerűsítés, társtudományok kutatóinak bevonása, gyerekprogramok)
k)     Innovatív kutatók támogatása, megismertetése
l)      Népszerűbb MKBT-s ajándéktárgyak (fiatalos dizájn és fazonok, kreatív barlangászok bevonása a tervezésbe, szavazás a honlapon a legnépszerűbb tervekről; informatív látványos poszterek fotókkal, térképekkel)
m)   Öregek gondozása, kapcsolattartás
n)     Múlt ápolása (emlékkötet alap, sírgondozás, sajtóban megjelenő megemlékezések)
o)     Titkárság működésének javítása, tevékenységének jobb kommunikálása, „érezzék is úgy a tagok, hogy értük van” (értesítések időben, segítségkérés, tagnyilvántartás)
p)     Csoportok kutatási területeinek, külföldi kapcsolatainak, tapasztalatainak nyilvánossá tétele a honlapon a további érdeklődök tájékoztatása, esetleg bevonása céljából
q)     Érembizottság hitelének visszaállítása

5. Az ötödik cél, egyben a fenti célok megvalósításának egyik eszköze, az MKBT pénzügyi biztonságának és pénzügyi működésének javítása. Ez az alábbi eszközökkel, lépések által lehetséges.

a)     A tagság számára átlátható pénzügyi helyzet és a lehető legteljesebb körű tájékoztatás a pénzügyi helyzetről, eseményekről (kiadások, bevételek; pályázatok beadása, elfogadása, elutasítása; rendezvények mérlege; nehézségek), évente többször, minél több fórumon. Ne adjon okot a vezetőség a bizalmatlanságra!
b)     „Projektrendszer” bevezetése: célokhoz/témákhoz rendelt pénzeszközök és azokról rendszeres beszámolók
c)     Szponzorkeresés a tagság bevonásával, a barlangokhoz legcsekélyebb módon kötődő cégek, intézmények megkeresése konkrét célokkal (pl. gyermektábor, egészségnevelés)
d)     Taglétszám növelése, tagdíjbehajtás, támogatói tagsági státusz létrehozása, tagság előnyeinek kommunikálása
e)     Bevétel színvonalas kiadványok, ajándéktárgyak, könyvek, képeslapok, poszterek értékesítéséből

Összeállította:
Kosztra Barbara és Szabó Zoltán
2011. szeptember 25-én

Módosítás dátuma: 2011. szeptember 30. péntek, 10:44